6 Haziran 1932 | Fenerbahçe Spor Kulübü yandı

 

Evvelki gece İstanbul'da feci olduğu kadar tahripkâr bir hâdise oldu; maruf spor kulübümüz Fenerbahçe'nin Kadıköyü'ndeki binası, 25 senelik yuvası yandı ve en hazin tarafı da muzaffer ve şaşaalı bir spor hayatının bütün eserleri, izleri, hatıraları da kurtarılamadı, hepsi kül oldu.
Geceyarısı ansızın çıkan ateş adeta Fener'in bütün manevî kazançlarını bir hamlede yalayıp yutmağa azmetmiş gibi yıldırım sür'atile büyümüş ve faciayı işitip koşanlar alevden dillerin son bina bakiyesini mahvetmekte olduğu sırada yetişebilmişlerdir. Yangına karşı hiçbir şey yapılamamış, binadan yalnız Fener'in emektar bekçisi kurtarılabilmiştir.
Hâdise gece geç vakit ve sabahleyin sür'atle şehirde intişar etmiş, yanık binanın etrafı yüzlerce, belki binlerce Fenerli ve Fener'i sevenlerle dolmuştur. Türk sporunun çeyrek asırlık mutena bir zafer timsali olan binayı harap ve yanık bulanlar içinde kendini tutamayarak ağlıyanlar vardı. Çünkü orası binlerce vatan gencinin; gayesi vatan kudretine varan bir iman birliğine merkez, mihrak saydıkları bir yuva idi.
Evvelâ Fener'in böyle bir felâkete uğrıyarak binasını kaybetmesi başlı başına şayani teessür bir vakıadır, fakat daha elemlisi 25 senedir millî şerefle muvazi bir bünye üzerinde sarfedilen emeklerin, kazanılan muzafferiyetlerin hatıralarını aleve kurban vermek olmuştur.
Hâdise yalnız Fenerlileri değil bütün Türk sporcularını müteessir edecek mahiyettedir. Fakat mütehhit bir azime çalışan Fenerliler muvaffakiyetli ve sürekli gayretlerile maddî zararlarını bugün, manevî gaiplerini yarınki gayyur spor hareketlerile telâfi edeceklerine emin bulunuyoruz. Bu itibarla Fenerlilerin hemen hemen bugünlerde fiilî bir inşa işine girişerek yanık yurt yerinde sağlam bir yuva daha kurmaları beklenebilir.
Yangın münasebetile Fener idare heyeti bir beyanname neşretmiş, Fener kaptanı Zeki Bey facianın safhalarını anlatmıştır.

Yangın hakkında Fenerbahçe kulübü kaptanı Zeki Rıza Bey bize şu izahati verdi:
"Evvelki akşam saat dörtte futbolcular yeni antrenörümüze takdim edildi (Joseph Şvenk), bu münasebetle de bir çay verildi. Sonra sahaya giderek antrenman yaptık. Akşam üzeri herkes evlerine gitmiş, kulüpte 25 seneden beri yanımızda çalışan emektar bekçi kalmıştı. Gece saat ikide uyandırıldım. Her zaman otomobiline bindiğim tanıdık şoförlerden birisi gelmiş, kulübün yanmakta olduğunu haber vermiş.
Derhal giyindim ve koştum. Kulübe yaklaştığım zaman ateş binanın her tarafını sarmıştı. Yangın saat 1'de çıkmış ve dört buçuğa kadar devam etmiştir. Polis tahkikatı neticesinde yangının üst kattan ve elektrik tellerinin kontak yapması neticesinde çıktığı tesbit edildi. İçeride kalan bekçi itfaiye tarafından kurtarılmış. Yangında 25 senelik emekle kazandıklarımızın hepsi mahvoldu. Kulübün mazisini canlandıran bütün eserler yandı. Artık bizim için geçmiş zamanlar yok! Binadaki eşyamız 3000 liraya sigortalı idi. Bina ile beraber yanan eşya arasında Gazi'nin kulübün mesaisini takdir eden elyazısını havi defter, 20 sene evvel İngilizlerle yapılan lik maçında kazanılan şilt, 70'i mütecaviz kupa, ilk Slâvya galibiyetinde oynadığımız top, şehrimize gelen ecnebi takımlarının hatıra olarak verdikleri kulüp bayrakları, kütüphane, kulüp azalarımızdan Sait Bey'in Afrika'da avladığı vahşi hayvan kafaları, harbi umumide ve mücadelei milliyede şehit olan Fenerlilerin resimleri ve bundan başka bilhassa tenisçilerimizin birçok eşyası... Yangın hakkında Gazi Mustafa Kemal'e ve Başvekile telgrafla malûmat verdik.
Stad dahilindeki küçük binayı şimdilik kulüp binası ittihaz ettik. Arkadaşlar burasını düzeltmeğe başladılar. Aksiliğe bakınız ki son defa mıntakanın yaptığımız stadyom şerefine verdiği kupa daha dün akşam kulübe gönderilmişti. O da yandı.
Yangını haber alanlar telgraf, mektup ve telefonla teessürlerini beyan etmektedirler. Maamafih bu feci zıyadan nevmit olacak değiliz, çalışacak, yepyeni bir yuva kuracağız."

Fenerbahçe kulübünün beyannamesi
Fenerbahçe kulübü idare heyeti şu beyannameyi neşretmiştir:
"Sevgili yuvamız, 25 senelik spor hayatımızda elde ettiğimiz şeref ve galibiyet hatıralarile birlikte yanmıştır. Bugün maddî spor vesaitimizden de tamamen mahrum kalmış bulunuyoruz.
Yekdiğerimize karşı sarsılmaz itimat, muhabbet ve tesanüt havası içinde yıllarca süren müşterek emeklerimizin muhassalasının enkazı karşısında derin bir teessür duymamak kabil değildir.
Mahvolan manevî kıymetlerin maatteessüf tamiri imkânsızdır.
Şu kadar ki 25 senedir kazandığımız muvaffakiyetlerin hatıralarını kalbimizde daha büyük bir vect ile yaşatmak, bu hatıraları Fenerbahçe gençliğine kitap halinde hediye etmek gene mümkündür. Hatta ilk vazifelerimizden biridir. Kupalarımız, bayraklarımız yanmıştır. Fakat yüreğimizdeki hatıralar canlılığını kaybetmiyecektir. Başta Ulu Gazimiz olmak üzere kulübümüzün mesaisini takdir eden kıymetli yazıları taşıyan hatıra defterimiz kül olmuştur. Fakat bizim emeklerimizi takdir etmiş olan büyük şeflerimiz, memleketimizi seven; memleketin idealine candan bağlı, çalışkan, tesanüt ve muhabbet çerçevesi içinde çalışan Türk gençliğini himaye edeceklerdir.
Hayatın mütenadi bir mücadele olduğunu, mücadelesiz, iztirapsız, emeksiz, elemsiz hayatta gerek fert ve gerek millet itibarile muvaffak olmak imkânğ olmıyacağını Türk gençliğine hatırlatan Büyük Gazi'nin nasihatleri bu elemli günümüzde bizim için en büyük teselli ve kuvvet membaı olacaktır.
Fenerbahçelileri, kulübümüzün maruz kaldığı felâket nisbetinde büyük olan vazifeye davet ediyoruz."

Fenerbahçe'ye lâyık bir bina yapılması için teberru listesi açıyoruz:
Ateşinin kudretinden çok daha tahripkâr olan yangın ve neticesi dolayısile evvelâ Fenerbahçe'yi taziye ederiz. Türk sporcuları hemen ayni derecede taziyeye muhtaçtır. Çünkü ateşin harp ettiği bu yuva karşısında müteessir olmıyacak hatta sporcu değil, bir vatandaş bile farzedilemez. Millî sporun hanilerinden ve güzide alemdarlarından iki büyük kulüpten birisi olan Fenerbahçe; sade taştan tahtadan binasını değil, 25 senelik spor hayatının, mücadelelerinin bütün hatıralarını kaybetti. Yapının yanışından ziyade bu kıymetli mazi bergüzarlarının kül oluşu teessür veriyor. Lâkin Fener ateşin yok ettiği hatıraları sarsılmaz gayretile yarın gene toplıyacaktır, bunda şüphe yok...
Çalışkan ve enerjik Fenerlilerin yepyeni bir saha yaptıkları gibi, yepyeni ve bir daha yanmıyacak kadar mükemmel bir bina da kurmağa muvaffak olacaklarını çok iyi biliyoruz. Ümit ederiz ki bu netice derlitoplu bir teşebbüsle ve sür'atle başarılsın.
Bu yolda hem Fener'i teşvik, hem de alâkadarlarını tahrik etmiş olmak için Cumhuriyet bir teberrü listesi açıyor. Teberrüat bugünden itibaren gerek idarehanemizde gerek Yenipostane civarında Zeki Rıza Bey'in spor mağazasında kabul edilecektir. Tutarı Fener binasının inşasına sarfedilecek olan bu listeye iştirak ederek para gönderenlerin isimleri gazetemizde neşredilecektir.
Bu sayılı ve sevimli spor yurdunun yeniden ihyası fikri ümit ederiz ki takdirkâr tabakalar üzerinde büyük bir alâka uyandıracaktır.